Avtalevilkår

Leieforholdet fornyes automatisk med 30 dager av gangen, regnet fra oppstartsdatoen. Oppsigelse skal meldes senest 14 dager før en ny leieperiode starter.

Avtaleperiode og betaling

Leieforholdet fornyes automatisk med 30 dager av gangen, regnet fra oppstartsdatoen. Oppsigelse skal meldes senest 14 dager før en ny leieperiode starter. Slik oppsigelse kan gis pr. e-post, post, eller ved bruk av kontaktskjemaet på okminilager.no. Før innflytting skal leietaker registrere seg i utleiers online betalingsløsning. 1 månedsleie blir da belastet. Videre leie blir automatisk belastet leietakers betalingskort forskuddsvis for 30 dager av gangen. Leietakere som velger å forskuddsbetale for 6 eller 12 mnd med rabatt får tilsendt faktura. Evt. forlengelse av avtalen avtales før utløpet av den forskuddsbetalte perioden. Oppeller nedgradering kan utføres når som helst i leieperioden. Ved flytting til et annen lagerenhet påløper et gebyr på kr 100,- Det gis ingen refusjon til kunder som velger å flytte ut før avtaleperioden er omme. Leieforholdet anses ikke som opphørt før lagerrommet er fullstendig tømt, og låsen fjernet av leietaker. Leietaker må gi beskjed når lagerrommet er utflyttet. Lagerrom som er flyttet ut av og låsen fjernet, kan utleier fritt leie ut til nye kunder. Leietaker er forpliktet til å rydde leieobjektet ved avtalens opphør. Dersom leieobjektet ikke er tømt den siste leiedagen er utleier berettiget til å besørge tømming for leietakers regning. Ved manglende betaling vil utleier forbeholde seg retten til å plombere og/eller låse av lagerrommet uten varsel. Ved mislighold vil det tillegges purregebyr og renter. Ved vedvarende ubetalt leie vil kravet oversendes vår inkassoforbindelse. OK minilager forbeholder seg retten til å ta kredittsjekk av alle nye leietakere. Leietaker har 7 dagers angrefrist fra bestilling. Angrefristen bortfaller f.o.m. den dato som er angitt som startdato i bestillingen.

Adgang og innsyn

Leietaker har adgang til lageret 24 timer i døgnet, dersom annet ikke er spesifisert. I den perioden lagerrommet benyttes til lagring er leietaker pliktet til å holde lagerrommet avlåst. Utleier har rett til å skaffe seg adgang til lagererommet i tilfelle vedvarende skyldig leie, reperasjon eller tilsyn med eiendommen, eller ved mistanke om skade eller ødeleggelse.

Bruk av leieobjektet

Lagerrommet kan kun benyttes til oppbevaring. Det er ikke tillatt å oppbevare eksplosiver, brann- eller miljørfarlig, eller på noen annet måte skadelig gods i lagerrommet. Utleier påtar seg intet ansvar for det som oppbevares, herunder oppsyn, tilsyn, overvåking og lignende. Utleier påtar seg videre intet ansvar for skader eller tap av de oppbevarede eiendelene. Leietaker er pliktet til å informere utleier dersom spesielt tunge gjenstander/varer skal oppbevares. Leietaker skal behandle lagerrommet og eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Leietaker er ikke berettiget til å foreta noen form for permanente endringer eller installasjoner i lageret. Hensetting av gjenstander eller søppel utenfor lageret er forbudt. Såfremt det skjer skade på lageret er leietaker ansvarlig dersom det kan bevises at han eller noen han er ansvarlig for, er årsaken til skaden.

Leietakers mislighold

Utleier har rett til å deponere innholdet i lagerrommet til en ekstern lagerenhet i tilfelle vedvarende skyldig leie. Gjennom denne avtalen gir leietaker utleier en ugjenkallelig fullmakt til å avhende eiendelene i leieobjektet dersom leietaker utøver vesentlig mislighold. Et slikt tiltak vil ikke utføres før leietaker er tilstrekkelig informert. Ved mislighold i leieforholdet gjelder tvangsfravikelse etter kap. 13 i Tvangsfullbyrdelsesloven av 26.6.1992 nr. 86, idet Leietaker med dette vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leien og avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt. Jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 3. ledd, bokstav a). Videre vedtar leietaker med dette at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut. Jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 3. ledd, bokstav b).

Øvrige betingelser

Fremleie er ikke tillatt. Den som inngår leieavtale med OK Minilager skal også være eier av det som oppbevares. Utleier tar forbehold for force majeure. Som force majeure regnes enhver hindring som utleier ikke med rimelighet kan overvinne eller at oppfyllelse av leieavtalen vil medføre så stor ulempe eller kostnad for utleier at det står i vesentlig misforhold til leietakerens interesse i oppfyllelse av avtalen. Utleier kan ikke gjøres ansvarlig for direkte eller indirekte produksjonstap, eller for skade på personer, gods eller for skader som leiegjenstanden eller bruken av den har voldt på person eller annet konsekvenstap, eller skade av noen art, uansett årsak. Leietaker må selv forsikre gjenstandene som oppbevares. Såfremt lageret ødelegges ved brann eller annen ulykke, bortfaller leieavtalen og utleier er ikke pliktig til å tilby leietaker et nytt lager, hverken før eller etter ombygging/gjennoppføring. Utleier kan si opp avtalen med 1 måneds oppsigelsestid. Oppsigelsen skal gis skriftlig – Evt. forskuddsbetalt beløp vil bli tilbakebetalt. Såfremt leietaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til nærværende leieavtale, er utleier berettiget til å heve avtalen med umiddelbar virkning. Utleier er berettiget til å endre leiens størrelse, når utleier finner det begrunnet i markedsforholdene. Endring av leiens størrelse kan utføres uten særskilt varsel. Leietaker godkjenner avtalevilkårene ved innsending av reservasjonsskjemaet på ok-minilager.no/reservasjon.

Kontaktopplysninger - Utleier

OK Minilager AS – Org. nr. 990 626 219
Kontor- og postadresse: Nedre Skøyen vei 24, 0276 Oslo
Tlf: 22 65 40 00
Kontaktskjema